Privacybeleid

Door toe te treden tot deze Overeenkomst en ммuw gegevens op de Site achter te latensex-positions.online/nl-NL, (hierna de “Website” genoemd), door het invullen van de online sollicitatievelden van de Gebruiker:

  • bevestigt dat alle gegevens die hij heeft verstrekt aan hem persoonlijk toebehoren,
  • bevestigt en erkent dat hij de overeenkomst en de voorwaarden voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals aangegeven in de velden van de online sollicitatie, aandachtig heeft gelezen en dat de tekst van de overeenkomst en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens voor hem duidelijk zijn;
  • De Cliënt stemt in met de verwerking van de in het kader van de informatie door de Site verstrekte persoonsgegevens met het oog op het aangaan van deze Overeenkomst tussen de Cliënt en de Site en de latere uitvoering ervan;
  • zonder voorbehoud of beperkingen akkoord gaat met de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker geeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, namelijk voor het verrichten van de in punt 3 genoemde handelingen. 3 ч. Artikel 3, deel 1, van de federale wet van 27.7.2006 N 152-FZ “inzake persoonsgegevens”, en bevestigt dat hij door het geven van deze toestemming vrijelijk, uit vrije wil en in zijn eigen belang handelt. De toestemming van de gebruiker voor de verwerking van persoonsgegevens is specifiek, geïnformeerd en vrijwillig. De toestemming van de Gebruiker wordt geacht in eenvoudige schriftelijke vorm te zijn gegeven, voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, patroniem; geboortejaar; woonplaats (stad, regio); telefoonnummers; e-mailadressen (E-mail).

Gebruiker, biedt sex-positions.online/nl-NL Het recht om de volgende handelingen (operaties) uit te voeren met persoonsgegevens: verzamelen en accumuleren; opslaan gedurende de wettelijke bewaartermijn, maar niet minder dan drie jaar, vanaf de datum waarop de gebruiker de diensten niet langer gebruikt; verduidelijken (bijwerken, wijzigen); gebruiken; vernietigen; depersonaliseren; overdragen op verzoek van de rechter, ook aan derden, met inachtneming van maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Bovenstaande toestemming is voor onbepaalde tijd geldig vanaf het moment dat de gegevens zijn verstrekt en kan door u worden herroepen door een verzoek in te dienen bij de administratie van de website, onder vermelding van de gegevens zoals omschreven in artikel 14 van de Wet Persoonsgegevens. 14 van de Wet Persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken door een eenvoudige schriftelijke opdracht daartoe te sturen naar het op de website vermelde e-mailadresсsex-positions.online/nl-NL.

De Site is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden (wettig of onwettig) van de Informatie die door de Gebruiker op de Site is geplaatst, met inbegrip van de reproductie en verspreiding daarvan, op welke wijze dan ook uitgevoerd. De Site heeft het recht om deze Overeenkomst te wijzigen. De datum van de laatste bijwerking wordt gespecificeerd wanneer de huidige versie van de overeenkomst wordt gewijzigd. De nieuwe versie van de Overeenkomst treedt in werking op het ogenblik van de bekendmaking ervan, tenzij in de nieuwe versie van de Overeenkomst anders is bepaald. Deze Overeenkomst en de betrekkingen tussen de Gebruiker en de Site, die ontstaan in verband met de toepassing van de Overeenkomst, worden beheerst door het recht van de Russische Federatie.

Adblock
detector